128Gb 99%128Gb 99%
128Gb Mới128Gb Mới
Cũ 95%Cũ 95%
Hàn 5G Snap 865Hàn 5G Snap 865
256Gb 99%256Gb 99%
Cũ 95%Cũ 95%
256G (Snap 865)256G (Snap 865)
128Gb 99%128Gb 99%
128Gb Mới128Gb Mới
+4
128Gb 99%128Gb 99%
128Gb Mới128Gb Mới
256Gb 99%256Gb 99%
+3
128Gb 99%128Gb 99%
256Gb 99%256Gb 99%
Cũ 95%Cũ 95%
128Gb 99%128Gb 99%
128Gb Mới128Gb Mới
256Gb 99%256Gb 99%
+2
128Gb 99%128Gb 99%
128Gb Mới128Gb Mới
256Gb 99%256Gb 99%
+2
128Gb 99%128Gb 99%
128Gb Mới128Gb Mới
256Gb 99%256Gb 99%
+2
128Gb 99%128Gb 99%
128Gb Mới128Gb Mới
256Gb 99%256Gb 99%
+4
128Gb 99%128Gb 99%
256Gb 99%256Gb 99%
Cũ 95%Cũ 95%
256G (Snap 865)256G (Snap 865)
512Gb 99%512Gb 99%
99% 2 Sim 128g99% 2 Sim 128g
+1