99% 256G99% 256G
Cũ 95%Cũ 95%
Mới 256GbMới 256Gb
+1
2 Sim2 Sim
99% 512G99% 512G
99% Hàn99% Hàn
+3
99% 2Sim99% 2Sim
99% 512G99% 512G
99% Hàn99% Hàn
+4
99% Hàn99% Hàn
99% Mỹ99% Mỹ
Cũ 95%Cũ 95%
128Gb 99%128Gb 99%
99% 2Sim99% 2Sim
99% Mỹ99% Mỹ
+1
99% 2Sim99% 2Sim
99% Mỹ99% Mỹ
Cũ 95%Cũ 95%