Hàn 5G Snap 865Hàn 5G Snap 865
99% 2 Sim99% 2 Sim
Cũ 95%Cũ 95%