Cũ 95%Cũ 95%
Đen 99%Đen 99%
Đỏ 99%Đỏ 99%
+4
Cũ 95%Cũ 95%
Đen 99%Đen 99%
Đỏ 99%Đỏ 99%
+4
Cũ 95%Cũ 95%
Đen 99%Đen 99%
Trắng 99%Trắng 99%
+1